Дом за възрастни хора "Стара планина"

Документи и процедура за постъпване в Дом за възрастни хора "Стара планина"

Лицата, желаещи да ползват социалната услуга на Дом за възрастни хора "Стара Планина", подават писмено заявление до Управителя на "РИА 2009" ООД.

В заявлението се посочва за какъв период желае лицето да ползва социалните услуги на Дома и в какъв вид жилищно помещение желае да бъде настанено. Към заявлението се прилагат:

 • Копие от документ за самоличност - за справка;
 • Личен амбулаторен картон, ако има такъв;
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
 • Медицинска характеристика /етапна епикриза/от личния лекар;
 • Здравноосигурителна книжка;
 • Рецептурна книжка (ако има такава);

Въз основа на подаденото заявление и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, съгласно прил.10 от Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП). Социалната оценка завършва със заключение, от какъв вид услуга, съгласно гл.II, т.А подт. В от този Правилник, се нуждае кандидата.

На всеки потенциален потребител се предоставя ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, Анкетна карта за собствена оценка на потребностите от социални услуги и писмена информация, относно:

 • Описание на услугите, предоставяни от Дома;
 • Опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала;
 • Условията и правилата за ползване на услугите;
 • Процедурата за подаване на жалби;

Настаняването в дома се извършва въз основа на Договор, сключен между доставчика на социалната услуга и потребителя на социалната услуга и/или негов законен представител.

С договора се уточняват:

 • Правата и задълженията на страните по договора;
 • Продължителността на престоя (срок на договора);
 • Вида на стаята за настаняване - самостоятелна, семейна или двойна;
 • Вида на предоставяната услуга и грижа - гледане на лежащо болен, гледане на самообслужващи се домуващи;
 • Цената на предоставяната услуга, срок и начин за заплащането й;
 • Лицето, заплащащо цената на договорната услуга;
 • Други начини на заплащане на цената на услугата;
 • Условията и начина за прекратяване на договора;
 • Ангажименти на страните по договора в случай на смърт;
 • Депозит в размер на 1/една/ месечна такса;

За повече информация и получаване на бланка за Заявление, Анкетна карта, проект за договор и всякакви други услуги, моля ползвайте страницитa за "Контакти" за да се свържете с нас и ние ще ви отговорим и изпратим исканата информация.